Lệnh tắt máy trên CentOS / RHEL 6

Tôi là người dùng quản trị máy chủ phiên bản 6 của RHEL (Red Hat Enterprise Linux). Lệnh tắt hệ thống dựa trên RHEL trong phiên dựa trên ssh là gì? Làm cách nào để tắt hệ thống dựa trên CentOS Linux? Bạn có thể sử dụng bất kỳ một trong các lệnh sau trên hệ thống dựa trên CentOS / Red Hat / RHEL / Fedora / Khoa học Linux để tắt hệ thống:
  1. shutdown command – Đưa hệ thống / máy chủ xuống một cách an toàn.
  2. halt or poweroff command – Các chương trình này cho phép người quản trị hệ thống tạm dừng hoặc tắt nguồn hệ thống.
  3. telinit command – Thay đổi runlevel hệ thống thành 0 (0) tức là tắt hệ thống.

Cú pháp lệnh poweroff của máy chủ RHEL / CentOS / Red Hat

Bạn có thể sử dụng bất kỳ một trong các lệnh sau và cú pháp cơ bản là:
shutdown -h now
HOẶC LÀ
shutdown -h 0
HOẶC LÀ
poweroff
HOẶC LÀ
halt
HOẶC LÀ
telinit 0

Quy trình và lệnh chính xác để tắt hệ thống Red Hat (RHEL) / CentOS Linux

Mở Terminal hoặc đăng nhập vào máy chủ từ xa qua ssh. Nhập lệnh sau đây là người dùng root để tắt máy chủ ngay lập tức mà không có bất kỳ cảnh báo nào cho người dùng:  # shutdown -h now Tuy nhiên, trên hệ thống bận, bạn có thể muốn gửi tin nhắn đến thiết bị đầu cuối của mọi người bằng cách sử dụng lệnh wall như sau: HOẶC sử dụng lệnh tắt máy như sau để gửi tin nhắn : Kết quả đầu ra mẫu: # wall "Server is shutting down in 10 minutes. Please save all work." # shutdown -h +10 # shutdown -h +5 "System RAM upgraded scheduled at 6:30pm IST. Save all your work as system going to shutdown in 5 minutes."
Broadcast message from root@server1.cyberciti.biz
	(/dev/pts/0) at 4:38 ...
 
The system is going down for halt in 5 minutes!
System RAM upgraded scheduled at 6:30pm IST. Save all your work as system going to shutdown in 5 minutes.

Leave a Reply